AJDON

  อาหารพื้นเมืองระนอง

690
750 /กล่อง ลดทันที 60

รวมทั้งหมด  7 ชิ้นปลาอินทรีย์ในนำ้มันปลาฉิงฉ้างแห้งแบบขาวปลาฉิงฉ้างแห้งแบบตัวยาวปลาตากแห้งกะปินำ้พริกลูกปลาหางเหลืองตากแห้งน้ำตาลโตนดรวมทั้งหมดเป็น​ 1กล่อง

หมวดหมู่สินค้า